هشتگآیا داده‌ها باید توسط یک نهاد مرکزی کنترل شود؟

اخبار کوتاه به نقل از بازدیدکنندگان