خانه » بیت کوین توسط چه کسی پایه گذاری شد ؟

هشتگبیت کوین توسط چه کسی پایه گذاری شد ؟